برچسب: پلن ترکیسم

۰

🌒 خیانتکاران به #زبان_مادری ام را نخواهم بخشید.

👈 2 اسفند روز جهانی #زبان_مادری است، #ترکی زبان مادری من است و هرگز کسانی را که خود به ظاهر #ترک هستند و در حق #زبان_مادری ام خیانت کرده اند، نخواهم بخشید، آنها که...